BAS ERP. Ред. 2.1

“BAS ERP” є інноваційним рішенням для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств. Рішення розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні. Особливу увагу під час розробки було приділено реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, зокрема з технічно складним виробництвом.

Вартість рішення BAS ERP

Найменування Ціна, грн. без ПДВ
BAS ERP 180 000
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій 54 000

Опис можливостей рішення BAS ERP

В грудні 2021 р. випущено продукт “BAS ERP, редакція 2.5. Версія для пілотного впровадження”. Детальну інформацію про функціональність та особливості пілотної версії читайте тут.

Нижче наведено опис редакції 2.1 “BAS ERP”.

Управління фінансами:

В підсистемі Управління фінансами реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявками.

В обліку безготівкових грошових коштів розділені реєстрація оперативної інформації про вхідні та вихідні платежі (за первинними платіжними документами) і реєстрація виписок (реалізованих окремим документом). Це дозволяє підвищити оперативність обліку (зокрема, взаєморозрахунків), не спотворюючи при цьому облік коштів на банківських рахунках, полегшити обробку платіжок та виписок, отримати повний контроль за грошовими коштами, що знаходяться у процесі зарахування, списання або переміщення.

Підтримується облік розрахунків з банком по еквайрингових операціях. Крім реєстрації операцій платежу та повернення за платіжними картками, додано етап реєстрації звітів від банків щодо зарахування платежів, списання повернень, утримання комісії, що дозволяє відстежити кожну операцію від моменту проведення платежу до надходження коштів на банківський рахунок.

Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться у розрізі напрямів діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко – наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб’юторів), проектам тощо. Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів.

Все це дозволяє детально аналізувати ефективність діяльності підприємства і розвивати бізнес, оптимізуючи склад напрямків діяльності.

Ключові інноваційні рішення і переваги підсистеми:

 • Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні картки).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Розширені можливості управління поточними платежами.
 • Маршрути узгодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас і банківських рахунків.
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів.
 • План рахунків міжнародного фінансового обліку, що налаштовується.
 • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ за даними оперативного та регламентованого обліку
 • Відкладене відображення проводок в обліку.
 • Створення документів за типовими операціями.
 • “Аудиторський слід” даних.
 • Генератор фінансових звітів, у т.ч. для формування звітності за міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації звітності.
Бюджетування

Функціональні можливості:

 • налаштовуються види бюджетів і розширена аналітика;
 • моделювання сценаріїв;
 • управління бюджетним процесом;
 • підтримка декількох валют;
 • табличні форми введення і коригування;
 • економічний прогноз;
 • аналіз досягнення планових показників;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • розширений фінансовий аналіз.

Можливості для керівників і фахівців, що займаються бюджетуванням:

 • ефективні інструменти для управління процесом бюджетування;
 • контроль якості інформації за допомогою розшифровки до вихідних даних розрахунків;
 • управління коригуваннями бюджету – в системі зберігається історія змін значень бюджетних статей;
 • зручний розрахунок планових показників у формі редагування бюджету – допускає використання розрахунків за формулою для кожного показника одночасно від декількох джерел даних;
 • опція версіонування для варіантів бюджетів дозволяє проводити аналіз і порівняння версій.
Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

Основні інновації рішення і ключові переваги:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон).
Регламентований облік, МСФЗ

Функціональні можливості:

 • Зручний функціонал для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації відповідно до чинного національного законодавства.
 • Підтримує бухгалтерський і податковий облік діяльності організацій з відокремленими підрозділами, як виділеними, так і не виділеними на окремий баланс.
 • Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності.
 • Відправка звітності через Інтернет.

Можливості для керівників і фахівців служб бухгалтерії:

 • закладені в систему можливості ведення бухгалтерського та податкового обліків покликані забезпечити найбільш повну відповідність як до національного законодавства, так і потребам реального бізнесу;
 • прийнята методологія є подальшим розвитком облікових рішень, реалізованих в попередніх продуктах системи, що стали індустріальним стандартом в країні;
 • автоматизація регламентованого обліку поставлена на високий технологічний рівень.
Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Функціональні можливості:

 • проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і відрахувань з фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованої;
 • електронний обмін з податковими органами.

Можливості для керівників і фахівців з управління персоналом і розрахунку заробітної плати:

 • організація ефективних систем мотивації;
 • кадровий облік і ведення розрахунків із зарплати відповідно до законодавства;
 • дозволяє підвищити достовірність і швидкість розрахунків з персоналом;
 • мінімізувати витрати на розрахунок, автоматизувати весь комплекс розрахунків;
 • формувати документи на виплату зарплати та звітності в державні наглядові органи.
Управління виробництвом, оптимізація планування

Функціональні можливості:

 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації).
 • Візуалізація структури виробу.
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти).
 • Інтервальне планування і “Барабан – Буфер – Мотузка”.
 • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі.
 • Три рівня планування виробництвом, консолідація потреб в продукції, головний і локальний диспетчер.
 • Планування по “вузьким” місцях виробництва.
 • Поопераційне планування MES / APS.
 • Прогнозування ходу виробничого процесу.
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво.
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу.
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях.
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами.
 • Облік часу транспортування і прослідковування ТМЦ.
 • Гнучке перепланування.
 • Розширений облік виробітку співробітників.

Управління виробничими процесами в підрозділах, що використовують поопераційний методику планування (MES / APS), дозволяє вирішувати наступні завдання:

 • сценарне моделювання при плануванні на цеховому рівні;
 • багатокритеріальна оптимізація розкладу виробництва;
 • врахування особливостей і обмежень технології виробництва;
 • отримання оперативної інформації про хід виробничого процесу.

Можливості для керівників виробництва і фахівців з управління виробничими процесами:

 • дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних;
 • поділ відповідальності, два рівня управління виробництвом: рівень диспетчера-логіста підприємства і локальний (цеховий) рівень управління;
 • точність в обліку: уточнення поопераційного складу робіт і витрат матеріалів на кожну партію запуску;
 • дозволяє звести до мінімуму потреби в переплануванні;
 • для контролю ходу виробничого процесу по етапах (міжцехових переділів) реалізований механізм диспетчеризації, розроблена “семафорна система” оповіщення;
 • керівник виробництва може заздалегідь спрогнозувати негативний розвиток ситуації по ходу виробничого процесу щодо планових термінів.
Управління витратами і розрахунок собівартості

Функціональні можливості:

 • Дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства.
 • Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.
 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі.
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції, що випускається, і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску.
 • Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу.

Можливості для керівників фінансових служб і фахівців з розрахунку собівартості:

 • розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу;
 • попередня сумова оцінка собівартості випуску протягом звітного періоду;
 • різні способи розподілу витрат.
Організація ремонтів

Функціональні можливості:

 • Ведення обліку об’єктів ремонту.
 • Класифікація об’єктів ремонту за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації.
 • Відстеження стану об’єктів ремонту, а також приналежність і розташування.
 • Об’єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об’єктів ремонту.

В процесі експлуатації об’єктів ремонту в систему вводяться дані про напрацювання і виявлені дефекти. Реєстрація дефектів в журналі дозволяє проводити аналіз і організовувати проведення планових та позапланових ремонтних заходів

Можливості для виробничо-ремонтних служб:

 • дозволяє формувати графік ремонтно-профілактичної діяльності, який враховує, як зареєстровані дефекти, напрацювання, правила, так і непрогнозовані зовнішні обставини (позасистемні розпорядження);
 • підсистема тісно інтегрована з підсистемою виробництва. Об’єкти ремонту можуть бути пов’язані з виробничими робітниками центрами. При цьому заплановані ремонти обладнання впливають на доступність цього обладнання для виробничого планування.
Управління продажами

Функціональні можливості:

 • управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом;
 • воронка продажів;
 • формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів;
 • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами;
 • розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, угоди;
 • самообслуговування клієнтів;
 • управління торговими представниками;
 • моніторинг стану процесів продажів;
 • планування використання автотранспорту;
 • імовірнісна оцінка прогнозу продажів;
 • роздільний облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік);
 • автоматичний контроль ліміту заборгованості;
 • інвентаризація взаєморозрахунків.

Можливості для керівників і фахівців відділу продажів:

 • дозволяє фіксувати історію переговорів з клієнтом по визначенню складу і умов продажів;
 • дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість;
 • забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції і товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі;
 • включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців.
Управління закупівлями

Функціональні можливості:

 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов зао договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок.
 • Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів.
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах.

Можливості для керівників і фахівців служб матеріального забезпечення:

 • наскрізний аналіз і установка взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.
Управління взаємовідносинами з клієнтами

Функціональні можливості:

 • формування стратегії відносин з партнерами;
 • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами;
 • досьє клієнта, партнера;
 • картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів;
 • претензійна робота;
 • моніторинг виконання угод;
 • BCG-аналіз;
 • розширений аналіз показників роботи менеджерів.

Можливості для керівників і фахівців по роботі з клієнтами:

 • дозволяє оперативно реагувати на запити клієнтів, чітко планувати взаємодію з ними, оцінювати результати різних маркетингових і рекламних акцій по залученню клієнтів;
 • відслідковувати кожне звернення;
 • ефективно використовувати кожен контакт;
 • будувати систему взаємовідносин, оптимально організовуючи роботу з різними категоріями клієнтів.
Управління складом і запасами

Функціональні можливості:

 • складна ієрархічна структура складів;
 • управління осередковим складом;
 • відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб;
 • мобільні робочі місця працівників складів;
 • облік багатооборотної тари;
 • управління інвентаризацією товарів;
 • статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ аналізу;
 • розрахунок прогнозованого попиту;
 • товари на складах за термінами придатності;
 • управління доставкою;
 • товарний календар.

 

Можливості для керівників і фахівців складського господарства і служб управління запасами:

 • адресне зберігання товарів і матеріалів дозволяє управляти розкладкою по місцях зберігання при надходженні, складанням з місць зберігання при відвантаженні, переміщенням і розкомплектацією;
 • автоматичний підбір оптимального місця зберігання при розміщенні та збирання;
 • створення робочих зон для оптимального доступу до складських осередків, формування порядку обходу складських осередків;
 • різні стратегії відбору для оптимізації розміщення в осередках;
 • механізм, що попереджує підживлення осередків адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору при відвантаженні товарів зі складу;
 • багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків, роздільне відображення надлишків і недостач;
 • оптимізація процесу доставки товарів клієнтам, а також процесу доставки товарів при переміщенні товарів між складськими приміщеннями.
Конкурентні переваги
 • Широкі функціональні можливості на рівні ERP-систем міжнародного класу.
 • Підтримка роботи через Інтернет, в тому числі “хмарні” технології і робота на мобільних пристроях.
 • Велика кількість спеціалізованих рішень, які розширюють можливості системи (PDM, EAM, PMO, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM, ESB, GIS та ін.).
 • Підходить для будь-якої галузі.
 • Широка мережа партнерів з багаторічним досвідом впровадження ERP-систем.
 • Багатоплатформність, гнучкість і підтримка відкритого ПЗ.
 • Невисока вартість володіння і можливість отримання істотного економічного ефекту зі зростанням продуктивності праці і швидким поверненням інвестицій.
Особливості ліцензування BAS. ERP

Програмний продукт постачається в електронному вигляді. У комплект поставки входять всі необхідні дистрибутиви, документація, набір пін-кодів, реєстраційна анкета і користувацька угода. Можна придбати основну поставку програмного продукту разом з клієнтськими і серверними ліцензіями.

На “BAS ERP” можна перейти з попередніх програм автоматизації бізнесу на умовах апгрейду та на умовах пільгового апгрейду. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за контактним телефоном компанії BrigIT.

Чому з запитом впровадження BAS ERP вам варто звернутись у компанію “BrigIT”?

Компанія “BrigIT” є членом Всеукраїнської громадської організації “Спілка автоматизаторів бізнесу” (далі – САБ). Ми пеціалізуємось на автоматизації виробничих та торгівельних підприємств.  ~70% проектів, які ми виконуємо – це впровадження комплексних рішень, на базі яких автоматизовуються процеси виробництва, торгівлі; фінансовий облік, бюджетування та казначейство, облік та складання фінансової і консолідованої звітності за МСФЗ.

Компанія “BrigIT” є сертифікованим учасником проекту “Центр компетенцій з ERP-рішень”. Яке значення це має для вас, як для клієнта?

Для участі у проекті “Центр ERP” компанія-учасник має пройти кваліфікацію за рядом параметрів, серед яких:

 • наявність підтвердженого досвіду впровадження масштабних корпоративних продуктів (н-д: Управління виробничим підприємством, BAS ERP тощо) у вигляді підтверджених відгуків клієнтів;
 • наявність підтвердженого досвіду автоматизації великих компаній (офіційне письмове підтвердження від клієнтів, з підписами та печаткою компанії тощо)
 • наявність у штаті сертифікованих спеціалістів по рішенню BAS ERP – як підтвердження компетенцій фахівців, підтвердження їх знань теоретичної частини щодо продукту.

Всі ці вимоги компанією “BrigIT” виконуються – у нас є і практична і теоретична кваліфікація із впровадження продукту BAS ERP, що підтверджується наявністю у нас дічого статусу по “Центру ERP”.

Окрім того, до учасника проекту “Центр ERP” є вимоги щодо регулярної подачі звітності в САБ про результати впроваджень BAS ERP у клієнтів. Тож, як учасник проекту “Центр ERP”, компанія “BrigIT” зобовʼязується виконувати проекти успішно та по завершенню проекту просити у клієнта відгук про провадження та задоволеність результатами проекту. Без успішних проектів ми втратимо свій статус, втратимо дозвіл та можливість реалізації продуктів для корпоративного ринку.

Та, найважливіша причина – ми любимо свою роботу! У нас професійна команда класних фахівців, яким подобається працювати на результат. Ми поставили собі за мету – заслужити бездоганну репутацію. Якість проектів – це те, чим ми прагнемо виділятись серед інших компаній. В умовах високої конкуренції вийти в топ компаній у своїй галузі можливо лише надаючи найкращу якісь і найвищий сервіс. Всі наші зусилля направлені на це!

Звертайтесь в “BrigIT”! Довірте свій бізнес професіоналам!

Лінійка «1С:Підприємство»

Call us!